Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

PRIVACY STATEMENT   
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en verplicht dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleggen. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en persoonlijke omstandigheden, behandelingen en eventueel uitgevoerde onderzoeken. Dit is  een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Tevens worden er in uw dossier gegevens opgenomen die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij andere zorgverleners of die u mij ter aanvulling van uw dossier hebt overhandigd. Bij kinderen onder de 12 jaar moet een, door beide ouders/voogden ondertekende behandelovereenkomst aan het dossier toegevoegd worden.   

Ik ga zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens om teneinde uw privacy te waarborgen. Uw dossier bestaat alleen in papieren vorm, welke afgesloten bewaard wordt. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.    


Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)   
De gegevens uit uw dossier, of een deel ervan, kunnen eventueel voor de volgende doeleinden gebruikt worden; 
-        Het informeren van andere zorgverleners bijvoorbeeld bij verwijzing naar andere behandelaar 
-        Voor het gebruik bij waarneming van andere homeopaat tijdens mijn afwezigheid 
-        Voor scholingsdoeleinden (anoniem) 
-        Voor overleg met collega’s tijdens intercollegiale toetsing (anoniem) 
-        Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor financiële administratie 
Als ik vanwege andere redenen gebruik wil maken van uw dossier zal ik u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.   

De gegevens in het patiëntendossier  blijven 15 jaar bewaard, zoals de wet voorschrijft.   
Privacy op de zorgnota   

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u deze nota, zo mogelijk, kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 
-        Naam , adres en woonplaats 
-        Uw geboortedatum of die van uw minderjarig kind 
-        Datum van behandeling met korte omschrijving 
-        Kosten van het consult